پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
پروژه آمار وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار وزن  50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

 

فهرست
مقدمه 2
پرسشنامه 3
جدول فراواني 3
نمودار ميله‌اي 4
نمودار مستطيلي 4
نمودار چند بر فراواني 4
نمودار دايره‌اي 6
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار جعبه‌اي 8
ميانگين 9
نتيجه‌گيري 11

 

فراواني تجمعي

درصد فراواني نسبي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

مركز دسته‌ها

حدود دسته‌ها

1

2

02/0

1

5/48

51-47

3

4

04/0

2

5/53

56-51

9

12

12/0

6

5/58

61-56

11

4

04/0

2

5/63

66-61

26

30

3/0

15

5/68

71-66

32

12

12/0

6

5/73

76-71

 

تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink