پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
پروژه آمار وسیله ی نقلیه
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار وسیله ی نقلیه

 
فهرست
مقدمه 3
پرسشنامه 3
جدول فراوانی 6
نمودار میله ای 7
نمودار دایره ای 8
نمودار ساقه و برگ 9
نمودار جعبه ای 9
انحراف معیار 10
دوست دارید رنگ کدام وسیله یک از وسیله ی نقلیه ی زیر سفید باشد ؟ 11
جدول فراوانی 11
نمودار میله ای 12
نمودار دایره ای 13
نمودار ساقه و برگ 14
نمودار جعبه ای 14
انحراف معیار 15
ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر در خانواده شما کدام باشد ؟ 16
جدول فراوانی 16
نمودار میله ای 17
نمودار دایره ای 18
نمودار ساقه وبرگ 19
نمودار جعبه ای 19
انحراف معیار 20
کدام یک از وسایل نقلیه زیر بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است ؟ 21
جدول فراوانی 21
نمودار میله ای 22
نمودار دایره ای 23
نمودار جعبه ای 24
انحراف معیار 24
به نظر شما کارایی کدام یک از وسایل نقلیه بهتر است ؟ 25
جدول فراوانی 25
نمودار میله ای 27
نمودار دایره ای 28
ساقه و برگ 28
نمودار جعبه ای 29
انحراف معیار 30
کدام یک از وسیله نقلیه ی زیر بیشتر در شهر شما موجود است ؟ 31
جدول فراوانی 31
نمودار میله ای 32
نمودار دایره ای 33
ساقه و برگ 33
نمودار جعبه ای 34
انحراف معیار 35
کدام از وسایل نقلیه را به عنوان تا کسی داخل شهری انتخاب می کنید ؟ 35
جدول فراوانی 36
نمودار میله ای 36
نمودار دایره ای 37
نمودار جعبه ای 38
انحراف معیار 39
کدام یک از وسایل نقلیه به عنوان وسیله ی نقلیه شخصی خود ترجیح می دهید ؟ 40
جدول فراوانی 40
نمودار میله ای 40
نمودار دایره ای 41
نمودار جعبه ای 42
انحراف معیار 43
به نظرشماکدام یک از وسایل نقلیه ی از نظرآلاینده های زیست محیطی مخرب تر است؟ 44
جدول فراوانی 44
نمودار میله ای 44
نمودار دایره ای 45
نمودار جعبه ای 46
انحراف معیار 47
کدام یک از وسایل نقلیه ی زیر را در جامعه نمی پسندید ؟ 48
جدول فراوانی 48
نمودار میله ای 48
نمودار دایره ای 49
نمودار جعبه ای 50
انحراف معیار 51

×

پراید

پژو

پیکان

هیچ کدام

سوالات

الف

ب

ج

د

1.

6

25

5

14

2.

13

16

9

12

3.

6

28

4

12

4.

8

30

8

4

5.

22

6

20

2

6.

12

19

14

5

7.

5

31

2

12


تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink