توضیحات درباره پروژه آمار


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

توضیحات درباره پروژه آمار

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 توضیحات درباره پروژه آمار

 
فهرست
پروژه آمار 1
مقدمه 3
جمعیت: 4
نمونه: 4
مقیاس سازی: 4
د) مقیاس نسبی: 5
متغیرها: 5
داده ها: 6
الف) داده‌های ‌گسسته: 6
ب) داده‌های ‌پیوسته: 6
جدول‌های ‌آماری: 6
جدول فراوانی 8
جدول توزیع فراوانی 9
جدول فراوانی داده ها 10
جدول فراوانی رده ها 11
هسیتوگرام (نمودار ستونی): 11
نمودار ستونی مربوط به سوال 3 11
محاسبه نما برای داده‌های ‌پیوسته: 11
نمودارهای آماری: 12
نمودار میله ای 13
ب) نمودار دایره ای: 13
شاخص‌های ‌آماری 13
ویژگی‌های ‌میانگین: 14
میانگین وزنی 15
ب) میانه (m) 15
ج) نما 17
شاخص‌های ‌پراکندگی: 19
الف) دامنه تغییرات: 19
ویژگی‌های ‌واریانس: 20
د) ضریب تغییرات (cv): 21

 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink