پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
توضیحات درباره پروژه آمار
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های درس آمار

 توضیحات درباره پروژه آمار

 
فهرست
پروژه آمار 1
مقدمه 3
جمعیت: 4
نمونه: 4
مقیاس سازی: 4
د) مقیاس نسبی: 5
متغیرها: 5
داده ها: 6
الف) داده‌های ‌گسسته: 6
ب) داده‌های ‌پیوسته: 6
جدول‌های ‌آماری: 6
جدول فراوانی 8
جدول توزیع فراوانی 9
جدول فراوانی داده ها 10
جدول فراوانی رده ها 11
هسیتوگرام (نمودار ستونی): 11
نمودار ستونی مربوط به سوال 3 11
محاسبه نما برای داده‌های ‌پیوسته: 11
نمودارهای آماری: 12
نمودار میله ای 13
ب) نمودار دایره ای: 13
شاخص‌های ‌آماری 13
ویژگی‌های ‌میانگین: 14
میانگین وزنی 15
ب) میانه (m) 15
ج) نما 17
شاخص‌های ‌پراکندگی: 19
الف) دامنه تغییرات: 19
ویژگی‌های ‌واریانس: 20
د) ضریب تغییرات (cv): 21

 
 

تگها: انجام پروژه آمار   پروژه آمار   پروژه پایانی آمار   پروژه درس آمار   تحقیق آماری   تحقیقهای مختلف آماری   دانلود پروژه آمار   دانلود پروژه پایان ترم آمار   دانلود پروژه های درس آمار   گزارش آماری   میانگین   میانه   نمودار های آماری   نمودارهای مدیریتی   نمونه تحقیق درس آمار   
مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink