دانلود پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

دانلود پروژه آمار نمرات فیزیک تمام پایه ها جزرشته ادبیات

HyperLink
قیمت: 24000 ریال - دو هزار و چهارصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

گام اول : مقدمه 3
گام دوم: جمع آوری داده ها 4
گام سوم : نمونه های تصادفی 6
گام چهارم : تهیه جدول 8
جدول فراوانی 9
جدول فراوانی 10
گام پنجم رسم نمودار 11
نمودار ترم اول = چند بر فراوانی 11
نمودار دایره ای 12
نمودار جعبه ای 12
نمودار ترم دوم= چند بر فراوانی 13
نمودار دایره ای 14
نمودار جعبه ای 14
نمودار سالانه = چند بر فراوانی 15
نمودار دایره ای 16
نمودار جعبه ای 16

 
گام اول : مقدمه
هدف از این پروژه بررسی عمل کرد دانش آموزان تمام پایه های دبیرستان نجمه ( غیر از رشته انسانی ) در درس فیزیک است . برای انجام این پروژه کل داده ها 100 نفر بود در این بین تنها 26 نفر را به عنوان نمونه تصادفی انتخاب کردیم پس نمرات سه ترم اول ، و دوم و سالانه هر فرد را یاداشت کردیم .

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink