پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620


HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور هتل
قیمت: 105000 ریال - ده هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server
تعداد صفحه: 32
فهرست شکل ها . . . . . . . . .  . . . . . . . . شماره صفحه
شکل 1-  شکل قالب جدول مشتری 7
شکل 2-  شکل قالب جدول تحویل 8
شکل 3-  شکل قالب جدول رزرو 9
شکل 4-  شکل قالب جدول اتاق 10
شکل 5-  شکل قالب جدول اپراتور 11
شکل 6-شکل نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند 17
شکل 7- شکل نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند 18
شکل 8- شکل نمایش اتاق هایی که رزرو شده اند و تحویل داده شده اند 19
شکل 9-مسیر ویوهای تعریف شده 19
شکل 10-اجرای ویو OperatorReseveRoom 20
شکل 11-اجرای ویو CusomerReserve 20
شکل 12-اجرای ویو RoomReserved 21
شکل 13-مسیر رویه های تعریف شده 26
شکل 14-اجرای رویه SPInsertCustomer 26
شکل 15-اجرای رویه SPOperatorTotalSell 27
شکل 16-اجرای رویه SPGetCustomer 27
شکل 17-مسیر توابع تعریف شده 28
شکل 18-اجرای تابع UDFTotalIncomeOfRoom 28
شکل 19-اجرای تابع UDFGetRoomOfCustomer 29
شکل 20-اجرای تابع UDFIsRoomReserved 29
شکل 21-مسیر تریگر TrNotDeleteCustomer 30
شکل 22-اجرای تریگر TrNotDeleteStafs و نمایش خطا 30
شکل 23--مسیر تریگر  NoEventOnSecificTable 30
شکل 24--تریگر  NoEventOnSecificTable 31
شکل 25-اجرای تریگر  NoEventOnSecificTable 31
فهرست جدول ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 1- جدول دیتا دیکشنری مشتری 7
جدول 2- رکوردهای جدول مشتری 8
جدول 3- جدول دیتا دیکشنری تحویل 8
جدول 4- رکوردهای جدول تحویل 8
جدول 5- جدول دیتا دیکشنری رزرو 9
جدول 6- رکوردهای جدول رزرو 9
جدول 7- جدول دیتا دیکشنری اتاق 10
جدول 8- رکوردهای جدول  اتاق 10
جدول 9-  جدول دیتا دیکشنری اپراتور 11
جدول 10- رکوردهای جدول اپراتور 11
فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
لیست جدولها: 6
لیست کوئری ها یا VIEW ها 6
جداول پروژه هتل 7
جدول tblCustomer  (مشتری) 7
جدول tblTahvil  (تحویل) 8
جدول tblReserve  (رزرو) 9
جدول tblRoom(اتاق) 10
جدول tblOperator(اپراتور) 11
جدول TBLPAYMENTS 12
جدول TBLROOMTYPES 12
جدول TBLSERVICETYPES 13
جدول TBLPHONENUMBERS 13
جدول TBLPHONENUMBERTYPES 14
جدول TBLOTHERSERVICES 14
نمودار ER منطقی 15
نمودار ER فیزیکی 16
QUERY نمایش اتاق هایی که اصلا رزرو نشده اند(REZERVNASHODE) 17
(MAXREZERVEOTAGH) نمایش مشتریانی که بیشترین اتاق را رزرو کرده اند  QUERY 17
نمایش اتاق هایی که بیشترین رزرو را داشته اند 18
Viewها 19
ویو OperatorReseveRoom 20
ویو CusomerReserve 20
ویو RoomReserved 20
ویو XtblTotalReport 21
ویو XtblPaymentsService 22
ویو XtblPaymentPerRoomType 23
ویو XtblPaymentPerRoom 23
ویو XtblNotSaledService 24
ویو XtblNotFreeRooms 24
ویو XtblFreeRooms 25
رویه ها 26
رویه SPInsertCustomer 26
رویه SPOperatorTotalSell 27
رویه SPGetCustomer 27
توابع 28
تابع UDFTotalIncomeOfRoom 28
تابع UDFGetRoomOfCustomer 28
تابع UDFIsRoomReserved 29
تریگر 29
تریگر TrNotDeleteCustomer 29
تریگر  NoEventOnSecificTable 30
نمودار ER هتل نمودار ERD هتل

تگها: hotel database   hotel er   hotel erd   sql   sql server   آموزش sql   آموزش sql server   پایگاه داده اس کیو ال سرور هتل   پایگاه داده هتل   پروژه sql   پروژه پایگاه داده هتل   توضیحات پروژه هتل   جدولهای دیتابیس هتل   دانلود پروژه sql هتل   دیتابیس هتل   سیستم هتل   طراحی انواع پایگاه داده   طراحی پایگاه داده هتل   مستندات پایگاه داده هتل   نمودار er هتل   نمودار پایگاه داده هتل   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink