پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ویدئو کلوپ و اجاره فیلم
قیمت: 125000 ریال - دوازده هزار و پانصد تومان گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................. 5

نرم افزار ویدئوکلوپ......................................................................................................... 5

روشهای پیاده سازی نرم افزار........................................................................................... 13

نمودارهای UML.......................................................................................................... 14

فصل اول: شرح سيستم.......................................................................................................... 16

1- شرح سیستم موجود..................................................................................................... 17

1 ـ 2 ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ................................................................................. 17

1 ـ 2 ـ 1 ـ نيروي‌ انساني‌ موجود............................................................................... 17

1 ـ 2 ـ 2 ـ نوع خدمات........................................................................................... 17

1 ـ 2 ـ 3 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ فیلمها........................................................................... 18

1 ـ 2 ـ 4 ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در ویدئو کلوپ......................................... 18

1 ـ 2 ـ 5 ـ فرايند صدور درخواست فیلم و تحويل...................................................... 18

1-2-6- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.       18

1-3 - نيازمنديهاي پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ.............................................................. 19

الف)نیازهای نرمال...................................................................................................... 19

ب) نیازهای مورد انتظار............................................................................................... 19

كاربران سيستم ویدئو کلوپ.............................................................................................. 20

ذينفعان نرم افزار............................................................................................................. 21

فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغيرهاي سیستم....................................................... 22

مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model).............................................. 24

Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار.............................................................. 27

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Costumers...................................................... 27

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول FilmsMoshakhasat........................................ 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول HistoryTahvil................................................. 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Resaneh.......................................................... 28

مشخصات موجوديتها و فيلدهاي جدول Subject............................................................ 29

فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams................................................................ 30

نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ................................................................................. 31

نمودارContextx Diagram1.......................................................................................... 32

نمودارContextx Diagram2.......................................................................................... 33

نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ....................................................................... 34

نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ............................................................ 35

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)............................. 36

نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت).................... 37

فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات..................................................................................... 38

6-1 نمودار جریان مستندات.......................................................................................... 39

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی............................................................................................... 41

اهداف طراحی زبان........................................................................................................ 43

تاریخچه......................................................................................................................... 43

ویژگی‌ها........................................................................................................................ 44

سیستم یکپارچه شده......................................................................................................... 45

انواع داده..................................................................................................................... 45

Boxing و EnBoxing.................................................................................................... 46

ویژگی‌های جدید در C# 2.0.......................................................................................... 46

کلاسهای partial............................................................................................................ 46

Generic‌ها.................................................................................................................... 47

کلاس های static........................................................................................................... 47

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع.................................................... 47

Delegate‌های ناشناس..................................................................................................... 48

Delegate covariance and contravariance................................................................. 48

نوع داده Nullable........................................................................................................ 48

فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو................................................................................... 50

6-1- Use case چیست؟.................................................................................................. 51

6-2- Actor چیست؟...................................................................................................... 52

6-3- دیاگرام use case چیست؟....................................................................................... 52

6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟.................................................................... 52

6-5- شناسائی Actor های سیستم..................................................................................... 53

6-5-1- Actor کاربر.................................................................................................. 53

6-5-2- Actor مسئول ویدئو کلوپ............................................................................. 54

6-5-2- Actor مشتری ویدئو کلوپ............................................................................. 55

6-5-2- Actor تایمر.................................................................................................. 55

6-6-  شناسائی Use Case ها........................................................................................... 56

6-6-1- نمودار USE CASE اصلی سیستم................................................................... 57

6-6-2- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم........................................ 58

6-6-2-1- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها.................................................... 59

6-6-2-2- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری................................................. 60

6-6-3- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد 61

6-6-3-1- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری....................................... 62

6-6-3-2- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت................................................. 63

6-6-3-3- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد........................................................ 64

6-6-4- نمودار USE CASE درج فیلم جدید............................................................. 65

6-6-4-1- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید...................................................... 66

فصل هفتم: Class Diagram................................................................................................ 67

7-1- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ........................................................................ 68

7-2- نمودار Class های مربوط به کاربر............................................................................... 69

7-2- نمودار Class مربوط به فیلمها...................................................................................... 70

7-3- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم............................................................... 71

فصل هشتم: SequEnce Diagram....................................................................................... 72

8-1- نمودار توالی Return Video................................................................................. 73

8-2- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها..................................................................... 74

8-3- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری.......................................................................... 75

8-4- نمودار توالی Product Definition........................................................................ 76

8-5- نمودار توالی درج فیلم جدید................................................................................. 77

9-6- نمودار توالی SignOut.......................................................................................... 78

فصل نهم: Collaboration Diagram................................................................................... 79

10-1- نمودار همکاری بازگشت فیلم................................................................................ 80

9-2- نمودار همکاری تعویض فیلم.................................................................................... 81

9-3- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید........................................................................ 82

9-4- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم.............................................................................. 83

9-5- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها............................................................................... 84

 

سناریوی شماره 1 - 2

سیستم ویدئو کلوپ

نام: اجاره فیلم  

(Rent Video)

Actor: مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از انتخاب فیلمهای مورد نظر خود ، اقدام به اجاره آنها می نماید.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case در حقیقت مشتریان هستند که از نرم افزار در پائینترین سطح دسترسی استفاده می نماید.

Include: Rent Video

Extended:

(Pre-Condition): مشتری قبلا فیلمهای مورد نظر خود را انتخاب نموده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی درخواست کرایه ویدئو کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود کد فیلم و مشخصات مشتری را نمایش میدهد.

3- کاربر اطلاعات فیلمها و کرایه کننده فیلم را وارد سیستم می نماید.

 

4-کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم اطلاعات را ثبت و پیغام ثبت را نمایش می دهد.

 

 

Constraints: تعداد فیلمهای در کرایه مشتری نباید بیش از 2 مورد باشد.

Post-Condition: کاربر وارد صفحه اصلی سیستم ویدئو کلوپ شده و  می تواند اطلاعات مربوط به ثبت و دریافت و کرایه فیلم را وارد نماید.

Alternative Flow: در صورتی که کاربر نتواند فیلم کرایه کند ، باید به طریقی به کاربر گزارش داده شود.

Exception: در صورتی که فیلم مورد نظر مشتری از رده خارج بود باید از نسخه های کپی موجود در اختیار مشتری قرار داده شود. در صورتی که فیلمی مورد نظر مشتری بود و در ویدئو کلوپ موجود نبود باید به نحوی به مشتری آدرس مکان دیگری که این فیلم را دارد داده شود.


تگها: انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار UML   انجام پروژه مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد   انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها   انجام پروژه های تحلیل شئ گرایی سیستمهای نرم افزاری   انجام پروژه های درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار دانشگاهی   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار و رسم نمودارها   پروژه های DFD و ERD   پروژه های رشنال رز   پروژه های ویژوال پارادایم   دانلود پروژه UML   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار با فایل رشنال رز   دانلود پروژه های مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه های یو ام ال   داکیومنت سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه ها   رسم نمودار های UML   ساخت داکیومنت و مستندات   مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   نمودار activity   نمودار class   نمودار sequence نمودار   نمودار state chart   نمودار Use Case Diagram   نمودار توالی   نمودار حالت   نمودار فعالیت   نمودار مورد کاربرد   نمودار های مهندسی نرم افزار شی گرایی   نمودار کلاس   
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink