انجام چند مثال select به همراه توضیح

چند مثال از SELECT در SQL Server

توسط admin | گروه sql | 1396/07/16

نظرات 0

در این مقاله آموزشی به بررسی چند مثال از دستور select در پایگاه داده SQL Server می پردازیم. مقداری توضیح مختصر هم در مورد مثالها برای دوستانی که در این زمینه علاقه مند هستند نیز داده می شود. 

SELECT * FROM tblCustomer

در این مثال تمامی فیلدهای جدول TblCustomer از پایگاه داده واکشی و نمایش داده می شوند. استفاده از * در حقیقت به موتور پایگاه داده اعلام می کند که تمامی فیلدهای جدول واکشی شوند. 

! نکته مهم:  استفاده از * کمی خطرناک است (البته نه به اندازه حذف و ویرایش) ولی ممکن است تعداد رکوردها و ساختار و اندازه رکوردها بالا یاشد و موجب کندی کار برای سایر کاربران پایگاه داده شود. 

SELECT firstName, lastName, shippingAddress FROM tbCustomer WHERE customerID = 1001

در این مثال فیلدهای firstName, lastName, shippingAddress از جدول tbCustomer با شرط اینکه customerID برابر با 1001 باشد واکشی می شوند و در صورتی که رکوردی با این شرایط موجود باشد نمایش داده می شود.

SELECT TOP 1000 [CompanyID]

      ,[CsName]

      ,[EconomicCode]

      ,[RegisterNumber]

      ,[CompeleteAddress]

      ,[PostalCode]

      ,[PhoneNumbers]

      ,[FoxNumbers]

      ,[WesiteEmail]

  FROM [TestDB].[dbo].[tblCustomers]

در مثال فوق اعداد اولین 1000 رکورد از فیلدهای نام برده شده به خاطر استفاده از TOP 1000 واکشی و در صورت وجود نمایش داده می شوند. عبارت TestDB نام فایل پایگاه داده و عبارت dbo نام اسکمای پیشفرض تعریف شده برای پایگاه داده و tblCustomers هم نام جدول می باشد.

SELECT [CompanyID] 

      ,[CsName]

  FROM [TstDB].[dbo].[tblCustomers] WHERE CsName LIKE N'%پتر%'

دستور like در sql

در دستور فوق از