پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

برجسته ترین ها
گروه های مقاله ها
HyperLink


تابع یا function با مقدار بازگشتی از نوع جدول SQL تاریخ درج: ١٣٩۶/٠۵/٣٠

 برای ایجاد تابعی که دارای مقدار بازگشتی از نوع جدول در پایگاه داده SQL Server باشد میتوانید از کد زیر استفاده فرمائید. در ابتدا جدولی ایجاد می نمائیم و یک سری رکورد در جدول درج می نماییم. کد ایجاد پایگاه داده و جدول و درج رکوردها به شرح ذیل می باشد:

CREATE DATABASE schooldb CREATE TABLE student (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50) NOT NULL,   gender VARCHAR(50) NOT NULL,   DOB datetime NOT NULL,   total_score INT NOT NULL,    ) INSERT INTO student VALUES (1, 'Jolly', 'Female', '12-JUN-1989', 500), (2, 'Jon', 'Male', '02-FEB-1974', 545), (3, 'Sara', 'Female', '07-MAR-1988', 600), (4, 'Laura', 'Female', '22-DEC-1981', 400), (5, 'Alan', 'Male', '29-JUL-1993', 500), (6, 'Kate', 'Female', '03-JAN-1985', 500), (7, 'Joseph', 'Male', '09-APR-1982', 643), (8, 'Mice', 'Male', '16-AUG-1974', 543), (9, 'Wise', 'Male', '11-NOV-1987', 499), (10, 'Elis', 'Female', '28-OCT-1990', 400);

 

تابع مورد نظر :

USE schooldb GO CREATE FUNCTION BornBefore ( @DOB AS DATETIME ) RETURNS TABLE AS RETURN 		SELECT * FROM student 		WHERE DOB < @DOB

نحوه استفاده:

USE schooldb; SELECT 	name, gender, DOB FROM 	dbo.BornBefore('1980-01-01', '1990-12-31') ORDER BY 	DOB

خروجی:

name gender DOB
Laura Female 1981-12-22 00:00:00.000
Joseph Male 1982-04-09 00:00:00.000
Kate Female 1985-01-03 00:00:00.000
Wise Male 1987-11-11 00:00:00.000
Sara Female 1988-03-07 00:00:00.000
Jolly Female 1989-06-12 00:00:00.000
Elis Female 1990-10-28 00:00:00.000

 

مثالی دیگر از توابع:

کد ایجاد جدول و درج رکورد در جدول:

USE schooldb CREATE TABLE teacher (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50) NOT NULL,   gender VARCHAR(50) NOT NULL,   DOB datetime NOT NULL,    )
INSERT INTO teacher VALUES (1, 'Rick', 'Male', '05-APR-1965'), (2, 'Shack', 'Male', '03-JUN-1972'), (3, 'Zack', 'Male', '04-MAR-1969'), (4, 'Elis', 'Female', '28-NOV-1959'), (5, 'Mint', 'Female', '29-DEC-1971')


کد ایجاد متد:

USE schooldb GO CREATE FUNCTION GetBornBetween ( @YearAfter AS DATETIME, @YearBefore AS DATETIME ) RETURNS @People TABLE ( 	Name VARCHAR (MAX), 	Gender VARCHAR(MAX), 	DOB DATETIME, 	Job VARCHAR(10) ) AS BEGIN 		INSERT INTO @People 			SELECT name, gender, DOB, 'student' 			FROM student 			WHERE DOB BETWEEN @YearAfter AND @YearBefore 		INSERT INTO @People 			SELECT name, gender, DOB, 'teacher' 			FROM teacher 			WHERE DOB BETWEEN @YearAfter AND @YearBefore 		RETURN END

نحوه استفاده از متد:

USE schooldb; SELECT * FROM 	dbo.GetBornBetween('1960-01-01', '1985-12-31')

خروجی:

 

Name Gender DOB Job
Jon Male 1974-02-02 00:00:00.000 student
Laura Female 1981-12-22 00:00:00.000 student
Kate Female 1985-01-03 00:00:00.000 student
Joseph Male 1982-04-09 00:00:00.000 student
Mice Male 1974-08-16 00:00:00.000 student
Rick Male 1965-04-05 00:00:00.000 teacher
Shack Male 1972-06-03 00:00:00.000 teacher
Zack Male 1969-03-04 00:00:00.000 teacher
Mint Female 1971-12-29 00:00:00.000 teacher

 

آموزش ایجاد تابع در SQL Server

 


تگها: sql   آموزش sql   آموزش ایجاد تابع در sql   ایجاد تابع در sql   ایجاد فانکشن در sql   تابع با مقدار برگشتی جدول   کد ایجاد تابع sql server   
 

HyperLink

ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید: