نحوه ایجاد تابع با مقدار بازگشتی جدول در sql server

تابع یا function با مقدار بازگشتی از نوع جدول SQL

توسط admin | گروه sql | 1396/05/30

نظرات 0

 برای ایجاد تابعی که دارای مقدار بازگشتی از نوع جدول در پایگاه داده SQL Server باشد میتوانید از کد زیر استفاده فرمائید. در ابتدا جدولی ایجاد می نمائیم و یک سری رکورد در جدول درج می نماییم. کد ایجاد پایگاه داده و جدول و درج رکوردها به شرح ذیل می باشد:

CREATE DATABASE schooldb CREATE TABLE student (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50) NOT NULL,   gender VARCHAR(50) NOT NULL,   DOB datetime NOT NULL,   total_score INT NOT NULL,    ) INSERT INTO student VALUES (1, 'Jolly', 'Female', '12-JUN-1989', 500), (2, 'Jon', 'Male', '02-FEB-1974', 545), (3, 'Sara', 'Female', '07-MAR-1988', 600), (4, 'Laura', 'Female', '22-DEC-1981', 400), (5, 'Alan', 'Male', '29-JUL-1993', 500), (6, 'Kate', 'Female', '03-JAN-1985', 500), (7, 'Joseph', 'Male', '09-APR-1982', 643), (8, 'Mice', 'Male', '16-AUG-1974', 543), (9, 'Wise', 'Male', '11-NOV-1987', 499), (10, 'Elis', 'Female', '28-OCT-1990', 400);

 

تابع مورد نظر :

USE schooldb GO CREATE FUNCTION BornBefore ( @DOB AS DATETIME ) RETURNS TABLE AS RETURN 		SELECT * FROM student 		WHERE DOB < @DOB

نحوه استفاده:

USE schooldb; SELECT 	name, gender, DOB