جدولهای مورد نیاز برای طراحی پایگاه داده انبار

تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری SSADM بخش سوم

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1393/09/30

نظرات 0

 طراحی جداول و تعیین کلید های اصلی 

در اين مرحله به بررسي و طراحي الگوريتم و فلوچارت و تعیین کلیدهای اصلی و ثانویه سيستم انبار خواهيم پرداخت.

 

 در اين مرحله از ارائه پروژه ، عمليات زير انجام خواهد شد:

1-   تعيين نام اصلي يا عناوين مربوط به ستونهاي جداول

2-   تعيين كليدهاي اصلي جداول

3-   تعيين كليدهاي فرعي برنامه

4-   ترسيم فلوچارت مربوط به جداول

 

 

نامهاي اصلي يا عناوين مربوط به ستونهاي جداول

نوع

نام اصلي

عنوان (Caption)

رديف

Number

Warehouse#

كد انبار

1

Text

Warehouse_name

نام انبار

2

Text

Warehouse address

موقعيت انبار ( آدرس )

3

Text

Warehouse_responsible

نام انباردار

4

Number

Personnel#

كد پرسنلي

5

Number

Acounting_head#

عناوين حسابهاي معين

6

Number

Inventory

موجودي

7

Number

In_goods

ورود كالا

8

Number

Out_goods

خروج كالا

9

Number

Inventory_book

موجودي دفتري

10

Number

Inventory_counting

موجودي شمارش

11

Number

First_counting

شمارش اول

12

Number

Second_counting

شمارش دوم

13

Number

Thrd_counting

شمارش سوم

14

Number

Being_contrary

مغايرت

15

Memo

Observations

ملاحظات

16

Text

Supplier_employer

كارپرداز

17

Number

Supplier_emp_code#

كد كارپرداز

18

Text

Supplier_goods_n

نام تامين كننده

19

Number

Supplier_goods_code#

كد تامين كننده

20

Text

Address

آدرس

21

Number

Goods#

كد كالا

22

Text

Goods_name

نام كالا

23

Text

Goods_unit

واحد كالا

24

Memo

Technical_property

مشخصه فني

25

Number

Order_point

نقطه سفارش

26

Number

Order_count

ميزان سفارش (مقدار درخواست كالا)

27

Memo

Goods_definition

شرح كالا

28

Number

Goods_loc_code#

كد موقعيت كالا

29

Currency

Goods_price

قيمت كالا

30

Currency

Goods_total_price

قيمت كل

31

Text

Unit_name

نام واحد

32

Number

Unit_code#

كد واحد

33

Text

Goods_requester_name

نام درخواست كننده كالا

34

Text

Confirmator

تائيد كننده

35

Text

Project_name

نام پروژه

36

Number

Project_code#

كد پروژه

37

Text

Contractor_name

نام پيمانكار

38

Number

Contractor_ code#

كد پيمانكار

39

Text

Order_Requster_name

نام شركت درخواست كننده كالا / پروژه

40

Number

Order_Requster_code#

كد شركت درخواست كننده كالا / پروژه

41

Number

Usage_OP

مقدار ماده مصرفي

42

Auto number

Aouto_number

رديف

43

Auto number

Voucher_no

شماره قبض

44

Date & time

Date1

تاريخ

45

Number

Voucher_receipt_no

شماره رسيد موقت

46

Number

Order_no

شماره سفارش

47

Number

In_goods

مقدار برگشتي

48

Text

V

وضعيت كالاي برگشتي

49

Text

MP

نوع درخواست خريد

50

Number

Total_counting

شمارش نهائي

51

 

 

 

كدهاي ذيل يكتا مي باشند:

1- Warehouse#

2- Warehouse_responsible

3- Personnel#

4- Acounting_head#

5- Supplier_emp_code#

6- Supplier_goods_code#

7- Goods#

8- Goods_loc_code#

9- Unit_name

Unit_code#10-

Project_code11- #

Contractor_name12-

Contractor_ code13- #

14- Order_Requster_code#

 

  

1- مشخصات كالا

اين منو داراي دستورات و زير منوها و جداول زير مي باشد:

ثبت ، اصلاح و حذف كالا

مشاهده كالا

چاپ

معرفي درخواست كننده

معرفي انبارها

معرفي پروژه ها

معرفي كارپردازها


جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا

Table Name: Insert_correction_remove

((مشخصات اصلي كالا))

Warehouse# (كد انبار): 1001

Goods# (كد كالا): 1.254

Goods_unit (واحد كالا): عدد

Goods_name (نام كالا): پيچ فولادي زنگ نزن

Order_point (نقطه سفارش): 1200

Order_count (ميزان سفارش): 50000

((محل كالا در انبار))

Goods_loc_code#كد موقعيت: 184

Technical_property (مشخصه فني): استاندارد VN – 1400

 

 

 

 

جدول مربوط به مشاهده كالا

Table Name: Goods_Abservation

((مشخصات اصلي كالا))

Warehouse# (كد انبار): 1001

Goods# (كد كالا): 1255

Goods_unit (واحد كالا): بسته

Goods_name (نام كالا): كاغذ كاهي A5

Order_point (نقطه سفارش): 20

Order_count (ميزان سفارش): 100

((محل كالا در انبار))

Goods_loc_code#كد موقعيت: 45

 

 

 

جدول مربوط به چاپ نتايج

اين جدول پس از تعيين عناصر قابل نمايش در مرحله سطح دسترسي طراحي خواهند شد.

 

جدول مربوط به معرفي درخواست كننده

Table Name: Requester_presentation

Unit_code#
(كد واحد)

Goods_requester_name
(نام درخواست كننده)

Unit_name
(نام واحد درخواست كننده)

Confirmator
(تائيد كننده)

1

احمد شمسي

 

 

آرشيو

مدير واحد

جدول مربوط به معرفي انبارها

Table Name: Warehouse_Presentation

Warehouse#
(كد انبار)

Warehouse_name

(نام انبار)

Warehouse_responsible
(نام  مسئول انبار)

Warehouse_responsible
(موقعيت (آدرس) انبار)

1001

ابزار و مواد مصرفي

حميد احمدي

انتهاي سالن توليد

 

جدول مربوط به معرفي پروژه ها

اين قسمت شامل سه جدول مرتبط به هم مي باشد:
الف) جدول مربوط به معرفي پروژه ها

Table Name: Projects_Presentation

Project_code#
(كد پروژه)

Order_Requster_name
(نام شركت درخواست كننده)

Order_Requster_code#
(كد شركت درخواست كننده)

Project_name

(نام پروژه)

P-1001

شركت ايران متال

 

 

Co-1001

پروژ‍ه تقطير مس

 

 

ب) جدول مربوط به مواد مصرفي پروژه ها

Table Name: Project_List_Material

Project_code#
(كد پروژه)

Goods#
(كد كالاي مواد مصرفي)

Goods_name
(نام كالاي مصرفي)

Goods_unit
(واحد كالاي مصرفي)

Usage_OP
(مقدار ماده مصرفي)

P-1002

1007

ورق گرم

كيلو گرم

120 تن

 

 

ج) شركت درخواست كننده

Table Name: Project_Requester_Co

Order_Requster_code#
(كد شركت درخواست كننده)

Order_Requster_name
(نام شركت درخواست كننده)

Address
(آدرس شركت)

Co-1003

 

 

مهران بست

تهران شهرك صنعتي شهيد مقدادي

جدول مربوط به معرفي كارپردازها

در اين جدول كارپردازان و مسئولين خريد كه مستقيما با انبار سر و كار دارند تعريف مي گردند.

Table Name: Supplier_emp_Presentation

Supplier_emp_code#
(كد كارپرداز)

Supplier_employer
(نام كارپرداز)

Warehouse#
(كد انبار)

C-1001

C-1002

احمد شفيعي

مجيد مجيدي

1001

1001

 

 

2- ورود و خروج كالا

1-2) رسيد انبار

2-2) حواله انبار

3-2) برگشتي به انبار

4-2) درخواست خريد

5-2) رسيد محصول

 

1-2) رسيد انبار

1-1-2) ثبت رسيد انبار

جدول مربوط به رسيد انبار دائم

Table Name: Received_Goods_Voucher

نـام شــركــت

قبض انبار

Voucher_no (شماره):

Warehouse_name (نام انبار):

Date1 (تاريخ):

Voucher_receipt_no (شماره رسيد موقت):

Supplier_employer (نام كارپرداز):

Supplier_goods_n (تامين كننده):

Aouto_number
(رديف)

Goods_definition
(شرح كالا)

Goods_unit
واحد كالا

Goods_requester_name
(درخواست كننده)

Order_count
(مقدار درخواستي)

Goods_unit

(كد كالا)

1

2

ميز مهندسي

صندلي چرخان

عدد

عدد

آرشيو

آرشيو

1

1

1723

1645

             

سرجمع مبلغ كل                                                          سرجمع قيمت واحد                                                      سرجمع تعداد

تذكر: جداول بعدي تا مورد 5-1-2 مانند جدول فوق مي باشد.

2-1-2) مشاهده رسيد انبار

3-1-2) اصلاح رسيد انبار

4-1-2) چاپ رسيد انبار

5-1-2) حذف رسيد انبار

6-1-2) حذف قفل رسيد انبار ((جهت مسائل امنيتي))

 

 

2-2) حواله انبار

1-2-2) ثبت حواله انبار

جدول مربوط به حواله انبار

Table Name: Warehouse_Goods_order

نـام شــركــت

حواله انبار

Voucher_no (شماره): V100001

Warehouse_name (نام انبار): مجيد جوادي

Date1 (تاريخ): 01/02/1389

Unit_name (واحد): 1001

Order_no (شماره سفارش): S-10004

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_unit
(واحد كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي)

Request_code
(شماره درخواست)

1

2

1009

1019

گرم

بسته

سيانيد

پرچ

7001

7003

           

تذكر: جداول بعدي تا مورد 5-2-2 مانند جدول فوق مي باشد.

2-2-2) مشاهده حواله انبار

3-2-2) اصلاح حواله انبار

4-2-2) چاپ حواله انبار

5-2-2) حذف حواله انبار

6-2-2) حذف قفل حواله انبار((جهت مسائل امنيتي))

 

 

3-2) برگشتي به انبار

1-3-2) ثبت برگشتي به انبار

Table Name: Returned_Goods_Voucher

نـام شــركــت

حواله انبار

Voucher_no (شماره): V100002

Warehouse_name (نام انبار): حميد جبلي

Date1 (تاريخ): 03/12/1388

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_unit
(واحد كالا)

Goods_definition
(شرح كالا)

In_goods1
(مقدار برگشتي)

V

(وضعيت كالاي برگشتي)

Goods_price
(قيمت واحد)

1

2

1024

1025

عدد

عدد

ميخ

چكش

50

2

1

3

100

45000

               

V= 1- سالم ، 2- تعميري ، 3- معيوب

تذكر: جداول بعدي تا مورد 4-3-2 مانند جدول فوق مي باشد.

 

 

2-3-2) مشاهده برگشتي به انبار

3-3-2) اطلاح برگشتي به انبار

4-3-2) چاپ برگشتي به انبار

5-3-2) حذف قفل برگشتي به انبار

 

 

4-2) درخواست خريد

1-4-2) ثبت درخواست خريد

Table Name: Sale_Request_Voucher

نـام شــركــت

درخواست خريد

Voucher_no (شماره): V100003

MP (1- معمولي ، 2- سريع ، 3-آني): 2

Date1 (تاريخ): 26/05/1389

Unit_code (كد واحد درخواست كننده): تعميرات

 

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي)

Request_code
(شماره درخواست)

1

1034

دفتر

عدد

5

D1051

             

تذكر: جداول بعدي تا مورد 3-4-2  و مورد 5-4-2 مانند جدول فوق مي باشد.

2-4-2) مشاهده درخواست خريد

3-4-2) اطلاح درخواست خريد

4-4-2) چاپ درخواست خريد

 

 

Table Name: <<Output table - Printable>>  Sale_Request_Voucher

نـام شــركــت

درخواست خريد

MP (1- معمولي ، 2- سريع ، 3-آني): 1

Request_code (شماره درخواست)از شماره:  1

Request_code (شماره درخواست)  تا شماره: 10005

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي)

Request_code
(شماره درخواست)

1

1037

ميز تحرير

عدد

1

D1052

5-4-2) حذف درخواست خريد

 

 5-2) رسيد محصول

1-5-2) ثبت رسيد محصول

Table Name: Goods_Receipt_Register

نـام شــركــت

درخواست خريد

Voucher_no (شماره): V100005

Date1 (تاريخ): 02/06/1389

Warehouse_name (نام انبار):

Voucher_receipt_no (شماره رسيد موقت): 85

Supplier_employer (نام كارپرداز مسئول):

كد 1

Supplier_goods_n (تامين كننده): كد 27

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Goods_requester_name
(درخواست كننده)

Order_count
(مقدار درخواستي)

1

2

1038

1039

دما سنج

پد

عدد

عدد

واحد خريد

واحد خريد

2

1

             

تذكر: جداول بعدي تا مورد 5-5-2  و مورد مانند جدول فوق مي باشد.

2-5-2) مشاهده رسيد محصول

3-5-2) اصلاح رسيد محصول

4-5-2) چاپ رسيد محصول

5-5-2) حذف رسيد محصول

6-5-2) حذف قفل رسيد محصول

 

 

3- گزارشات سيستم

1-3) گزارش گردش انبار

2-3) گزارش كاردكس انبار يك كالا

3-3) كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند

4-3) گزارش مواد يك محصول

5-3) گزارش پيگيري درخواستهاي خريد

6-3) گزارش مربوط به واحدها

7-3) گزارش مربوط به پروژه ها

 

 1-3) گزارش گردش انبار

جدول مربوط به گزارش گردش انبار

Table Name: Warehouse_Report_Goods_in_out

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Acounting_head#
(عناوين حسابهاي معين)

1

2

1424

1426

تحويلي در تاريخ 10/02/1389

برگشتي در تاريخ 05/03/1389

 

 

 

 

2-3) گزارش كاردكس انبار يك كالا

جدول مربوط به گزارش كاردكس انبار يك كالا

Table Name: Goods_Kardex

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Inventory

(موجودي)

1

2

3

4

5

1037

1038

1039

1040

1041

باطري 12 ولت

لاستيك پيكان

ليفت تراك

خط كش فلزي

كمربند ايمني

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

50

20

2

30

5

 

 

3-3) كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند

جدول مربوط به گزارش كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند

Table Name: Order_Point_Received_Goods

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Inventory

(موجودي)

Order_point

(نقطه سفارش)

1

2

3

4

5

1037

1038

1039

1040

1041

باطري 12 ولت

لاستيك پيكان

ليفت تراك

خط كش فلزي

كمربند ايمني

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

50

20

2

30

5

60

25

3

32

10

 

 

 

 

 

4-3) گزارش مواد يك محصول

جدول مربوط به گزارش مواد يك محصول

Table Name: About_Goods_Report

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Usage_OP

(مقدار مصرفي)

1

2

3

1055

1056

1057

گوگرد

لاستيك خام

سولفيد آهن

20 كيلو گرم

100 كيلو گرم

50 گرم

 

 

5-3) گزارش پيگيري درخواستهاي خريد

جدول مربوط به گزارش پيگيري درخواستهاي خريد

Table Name: Follow-up_Sale_Request_Report

Aouto_number
(رديف)

Date1
(تاريخ)

Request_code
(شماره درخواست)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي)

1

2

3

4

01/02/1389

01/02/1389

02/02/1389

02/02/1389

1075

1076

1077

1078

2375

2376

2377

2378

شيشه بر

چسب رازي بزرگ

شمش سرب

نوا چسب پهن

2 عدد

2 عدد

10 كيلو

10 عدد

 

 

 

 

 

6-3) گزارش مربوط به واحدها

جدول مربوط به گزارش مربوط به واحدها

Table Name: Unites_Reports

Aouto_number
(رديف)

Date1
(تاريخ)

Request_code
(شماره درخواست)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي)

Goods_price

(قيمت)

Goods_price_total

(قيمت كل)

1

2

10/02

10/03

 

 

1004

1006

1212

1216

پارچه نسور

ميخ

100 متر

140 عدد

7500

100

750000

14000

 

 

7-3) گزارش مربوط به پروژه ها

جدول مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها

Table Name: Project_Report

Aouto_number
(رديف)

Date1
(تاريخ)

Request_code
(شماره درخواست)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_definition
(شرح كالا)

Order_count
(مقدار درخواستي) 

Goods_price

(قيمت)

Goods_price_total

(قيمت كل)

1

10/02/1389

1054

1415

ميلگرد

100 تن

450000

450000000

 

4- انبار گرداني

1-4) ثبت شمارش كالا

2-4) گزارش مغايرت

3-4) ليست شمارش كالا

4-4) ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت)

5-4) ثبت انبارگرداني

 

 

1-4) ثبت شمارش كالا

جدول مربوط به ثبت شمارش كالا

Table Name: Register_Counting_Goods

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Inventory_book

(موجودي دفتري)

Inventory_counting

(موجودي شمارش)

1040

1041

قوطي حلبي

ساچمه شات بلاست

50

30تن

50

29.5 تن

 

 

2-4) گزارش مغايرت

جدول مربوط به گزارش مغايرت

Table Name: Contrary_Counting_Report

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Inventory_book

(موجودي دفتري)

Inventory_counting

(موجودي شمارش)

Being_countary
(مغايرت)

1

2

1121

1122

روغن

تينر

ليتر

ليتر

4500

4500

4600

3000

+100

-1500

 

3-4) ليست شمارش كالا

جدول مربوط به ليست شمارش كالا

Table Name: Goods_Counting_List

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا
)

Goods_name

(نام كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

Observation

(ملاحضات)

1

2

3

4

5

1070

1071

1072

1073

1074

صندلي

كابل شماره 10

سيم تلفن

سيم لاكي

فيوز

عدد

كتر

متر

كيلو

عدد

----

----

----

----

----

 

 

4-4) ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت)

جدول مربوط به ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت)

Table Name: Summaries_Warehouse_List

Aouto_number
(رديف)

Goods#
(كد كالا)

Goods_name

(نام كالا)

Goods_unit
(واحد كالا)

First_counting

شمارش اول

Second_counting

شمارش دوم

Thrd_counting

شمارش سوم

Total_counting

شمارش نهائي

Inventory_book

(موجودي دفتري)

Being_countary
(مغايرت)

1

2

3

4

1006

1007

1008

1009

مته

مداد

خودكار

 

 

ورق A4

عدد

عدد

عدد

بسته

50

70

150

20

50

70

150

20

50

70

150

20

50

70

150

20

50

70

150

20

0

0

0

0

 5-4) ثبت انبارگرداني

جدول مربوط به ثبت انبارگرداني

Table Name: Warhouse_Gardani_Register

Goods#
(كد كالا)

Goods_name

(نام كالا)

First_counting

شمارش اول

Second_counting

شمارش دوم

Thrd_counting

شمارش سوم

Total_counting

شمارش نهائي

101

102

103

104

پيچ

مهره

ورق فلزي

سوزن ته گرد

1500

12000

20 تن

50 بسته

1500

12000

2.500 تن

48 بسته

1500

12000

2.500 تن

48 بسته

1500

12000

2.500 تن

48 بسته

 

  5- عمليات سيستم

1-5) پشتيبان گيري

2-5) تغيير رمز سيستم

3-5) تغيير سال مالي

4-5) شروع سال مالي جديد

5-5) تعريف انبار جديد

برچسبها :

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر