نرمالسازی پایگاه داده انبارداری

تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری SSADM بخش چهارم

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1393/09/30

نظرات 0

 در اين مرحله به نرمالسازي جداول نرم افزار ارئه شده خواهيم پرداخت.

 

 

نرمالسازي جداول (جداول مربوط به برنامه انبار)

جدول Asset Categories

Data Type

Caption

Field Name

Auto number

شناسه طبقه بندی اموال

AssetCategoryID (کلید اصلی)

text

طبقه بندی اموال

AssetCategory

 

جدول Assets

Data Type

Caption

Field Name

Auto number

شناسه اموال

AssetID (کلید اصلی)

Text

شرح اموال

AssetDescription

Number

شماره انباردار

EmployeeID

Number

طبقه بندی اموال

AssetCategoryID

Number

شناسه وضعیت

StatusID

Number

کد بخش (کد واحد)

DepartmentID

Number

شناسه فروشنده

VendorID

Text

جنس و نوع کالا

Make

Text

مدل

Model

Text

شماره مدل

ModelNumber

Text

شماره سریال

SerialNumber

Text

شماره بارکد

BarcodeNumber

Date/Time

تاریخ ورود کالا به انبار

DateAcquired

Date/Time

تاریخ تحویل

DateSold

Currency

قیمت خرید

PurchasePrice

Text

متد یا روش استهلاک

DepreciationMethod

Number

عمر مفید

DepreciableLife

Currency

ارزش بازیافتی

SalvageValue

Currency

ارزش کنونی

CurrentValue

Memo

توضیحات

Comments

Text

شرح کالا

Description

Date/Time

برنامه زمانی بعدی تعمیر و نگهداری

NextSchedMaint

 

 

جدول Departments

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه بخش (کد واحد)

DepartmentID (کلید اصلی)

Text

نام واحد

DepartmentName

Number

شماره بخش

DepartmentNumber

 

جدول Depreciation

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه استهلاک

DepreciationID (کلید اصلی)

Number

شناسه دارائی

AssetID

Date/Time

تاریخ استهلاک

DepreciationDate

Currency

مقدار استهلاک

DepreciationAmount

 

جدول Employees

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه کارپرداز

EmployeeID (کلید اصلی)

Text

شماره کارمند

EmployeeNumber

Text

نام

FirstName

Text

نام خانوادگی

LastName

Text

عنوان مسئولیت

Title

Text

ایمیل

EmailName

Text

پسوند

Extension

Text

تلفن منزل

HomePhone

Text

تلفن محل کار

WorkPhone

Memo

یادداشتها

Notes

Text

محل دفتر

OfficeLocation

 

جدول Maintenance

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه تعمیر و نگهداری

MaintenanceID (کلید اصلی)

Number

شناسه دارائی

AssetID

Date/Time

تاریخ تعمیر و نگهداری

MaintenanceDate

Text

شرح تعمیر و نگهداری

MaintenanceDescription

Text

شخص انجام دهنده تعمیرات

MaintenancePerformedBy

Currency

هزینه تعمیر و نگهداری

MaintenanceCost

 

جدول Reports

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه گزارش

ReportID (کلید اصلی)

Text

نام گزارش

ReportName

Text

شرح گزارش

ReportDesc

 

 

جدول Status

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه وضعیت

StatusID (کلید اصلی)

Text

وضعیت

Status

 

 

جدول Vendors

Data Type

Caption

Field Name

AutoNumber

شناسه فروشنده

VendorID  (کلید اصلی)

Text

نام فروشنده

VendorName

Text

نام فروشنده

ContactFirstName

Text

نام خانوادگی فروشنده

ContactLastName

Text

عنوان شغل

Title

Text

آدرس

Address

Text

شهر

City

Text

ایالت یا استان

StateOrProvince

Text

کد پستی

PostalCode

Text

کشور

Country

Text

تلفن

PhoneNumber

Text

فکس

FaxNumber

Memo

یادداشت

Notes

 

برچسبها :

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر